Προσωπικό

Σχεδιασμός-Διαχείριση Ψηφιακού Αρχείου


Νικος Γκινάλας, Βιβλιοθηκονόμος, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Ευρετηρίαση περιεχομένου στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησής του.
ISSN: 1105-8978